Beginner's Guide for WordPress / Start your WordPress Blog in minutes

热门话题:

最新内容:
外贸企业注意了–linkedin重点发力个性化推送机制

最近linkedin领英发布了一系列新的功能:推荐文章、定制化内容和更为先进的搜索工具。 画一下重点: 1.领英发布了相关文章推荐功能。利用这个功能我们可以发现很多相似内容。也就是领英上的客户即使没有关注我们,领英的新推送机制也会把我们优质内容推送给相关客户。这不就是咱们的抖音吗?对于外贸企业来时可以不断的发布我们行业内的见解。这样就能增加账号和文章的曝光数量。 2. 定制化的Feeds可以让我们更好的跟踪我们关注的话题和联系人。 3. 加强型的搜索提更更多的筛选选项和搜索建议。 大胡说跨境认为这三个重大更新对于我们外贸企业来说是非常重要的。

Read More »
如何卸载或者是删除wordpress主题

很多时候我们需要卸载或者是删除wordpress主题。下面我们会介绍一些在不影响我们wordpress外贸网站运行的前提下去除wordpress主题的方法。 一、为什么我们会卸载或是删除wordpress主题? 1.网站文件被感染:我们就需要删除主题。大胡说跨境也给大家提到过关于如何升级主题,避免被入侵的方法。 2.占用磁盘空间。过多的主题也会占用很多的磁盘空间,尤其是我们在备份网站的时候。 3.耗费服务器资源。即使那些我们没有启用的wordpress主题,也会需要不定期更新,浪费服务器资源。 二、卸载主题和删除主题的区别: 卸载主题后,主题还存在于我们服务器里面,一样会收到主题更新的信息。 删除主题会彻底的从服务器删除文件并从数据库中删除数据,否则新主题导入后也会出问题。往往是样式变化。

Read More »
预加载外贸网站链接,提升网站打开速度

我们知道外贸网站的打开速度是非常重要的,能提升用户体验。网站的速度也是谷歌考察的对象。大胡说跨境外贸建站课程里也有关于优化网站速度的内容。比如如何优化wordpress外贸网站的图片 。里面我们讲到过图片的懒加载,今天我们讲解的是预加载的方式。 今天我们来介绍另外一种加快网站访问速度的方式,就是外贸网站链接预加载。 下面我们介绍一下这种提升我们外贸网站打开速度的方法。 一、为什么我们要预加载外贸网站链接? 链接预加载的工作原理是这样的:当我们浏览一个页面的时候,如果这个页面上有链接,即使用户没有点击链接,我们的外贸网站也会在后台自动预先加载链接的页面的内容。也就是当你看到大胡说跨境网站的链接的时候,后台会自动加载这个链接所指向的页面的内容,因此访客点击这个链接的时候,这个链接到的页面就预先打开了。这样就能加快网站访问速度。 提升wordpress外贸网站的速度是至关重要的,能够有利于我们谷歌SEO,也有利于增加我们谷歌广告的效果。同时,如果用户体验提升了,还能让用户浏览更多的网页,从而增加我们外贸网站的权重。 但是利用这种链接预加载的方式也是需要我们来注意的。如果我们没有设置好的话会出很大的问题。如果我们设置的很激进的话,比如我们设置一下就加载很多网站的链接,有可能造成我们服务器的崩溃。因为这种预加载也会耗费服务器资源。

Read More »
领英重大更新:增加文章SEO功能

最近领英对文章页面的SEO做了重大调整,增加了文章SEO功能,下面大胡说跨境带大家看看一下这些更新以及对我们外贸SEO营销有什么影响。 一、划重点: 1.在领英文章页面增加标签SEO标题和内容描述。大家可以看关于谷歌SEO标题的内容。 2.当用户在领英内部,以及外部搜索引擎搜索某些具体的关键词的时候,会更加容易找到写了SEO标题和描述的文章。 3.对订阅邮件增加了新的功能。包括定时推送功能和在搜索结果页面的高曝光功能。 二、在文章页面增加SEO功能 如何修改linkedin文章的标题和描述呢? 去任意一篇文章,点击“发布”按钮,再点击“设置”,就会出现设置SEO信息的位置。

Read More »
WordPress优化插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 更多内容…

WordPress表单插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 更多内容…

WordPress表格插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 更多内容…

WordPress优化插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 更多内容…

WordPress表单插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 更多内容…

WordPress表格插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 更多内容…

WordPress 教程

Scroll to Top
Receive the latest news

加微信并订阅我们获取《外贸单证大选》、《Wordpress建站基础》、《外贸知识图谱》等实用资料!