Beginner's Guide for WordPress / Start your WordPress Blog in minutes

热门话题:

最新内容:
预加载外贸网站链接,提升网站打开速度

我们知道外贸网站的打开速度是非常重要的,能提升用户体验。网站的速度也是谷歌考察的对象。大胡说跨境外贸建站课程里也有关于优化网站速度的内容。比如如何优化wordpress外贸网站的图片 。里面我们讲到过图片的懒加载,今天我们讲解的是预加载的方式。 今天我们来介绍另外一种加快网站访问速度的方式,就是外贸网站链接预加载。 下面我们介绍一下这种提升我们外贸网站打开速度的方法。 一、为什么我们要预加载外贸网站链接? 链接预加载的工作原理是这样的:当我们浏览一个页面的时候,如果这个页面上有链接,即使用户没有点击链接,我们的外贸网站也会在后台自动预先加载链接的页面的内容。也就是当你看到大胡说跨境网站的链接的时候,后台会自动加载这个链接所指向的页面的内容,因此访客点击这个链接的时候,这个链接到的页面就预先打开了。这样就能加快网站访问速度。 提升wordpress外贸网站的速度是至关重要的,能够有利于我们谷歌SEO,也有利于增加我们谷歌广告的效果。同时,如果用户体验提升了,还能让用户浏览更多的网页,从而增加我们外贸网站的权重。 但是利用这种链接预加载的方式也是需要我们来注意的。如果我们没有设置好的话会出很大的问题。如果我们设置的很激进的话,比如我们设置一下就加载很多网站的链接,有可能造成我们服务器的崩溃。因为这种预加载也会耗费服务器资源。

Read More »
领英重大更新:增加文章SEO功能

最近领英对文章页面的SEO做了重大调整,增加了文章SEO功能,下面大胡说跨境带大家看看一下这些更新以及对我们外贸SEO营销有什么影响。 一、划重点: 1.在领英文章页面增加标签SEO标题和内容描述。大家可以看关于谷歌SEO标题的内容。 2.当用户在领英内部,以及外部搜索引擎搜索某些具体的关键词的时候,会更加容易找到写了SEO标题和描述的文章。 3.对订阅邮件增加了新的功能。包括定时推送功能和在搜索结果页面的高曝光功能。 二、在文章页面增加SEO功能 如何修改linkedin文章的标题和描述呢? 去任意一篇文章,点击“发布”按钮,再点击“设置”,就会出现设置SEO信息的位置。

Read More »
如何让我们外贸网站的内容获得谷歌推送流量?

谷歌最近更新了关于使用谷歌Discover代替E-A-T的正常,谷歌认为互动性的内容对搜索引擎更加有帮助,当然这不是说E-A-T是不好的。我们在写文章的时候还是需要遵循这个规则,因为好的内容更容易获得排名。 谷歌会将重点向推荐内容转移,推送机制可能和今日头条一样。 一、谷歌Discover将会是谷歌搜索的一部分 谷歌认为搜索和Discover推送机制是完全不同的想用户展示内容的机制。 谷歌现在已经将谷歌discover的流量数据在谷歌站长工具中展示,点击谷歌站长工具查看你网站的discover流量。可见谷歌会非常重视内容分发机制。 二、谷歌认为对用户有帮助的文章会优先推送。 谷歌认为有价值的内容最为重要,写文章要nature,不要为了SEO而SEO。 可以看出来,更新后的内容更加以人为本。

Read More »
谷歌SEO:谷歌最新关于链接的四大指南

老的SEOER都知道“外链为王,内链为皇”这句话,可见链接的重要性。但是目前谷歌对于链接有了新的变化。下面大胡说跨境分享一下谷歌最新关于链接的四大变化,这些值得我们外贸独立站运营者学习。 1. 标题属性可以作为锚文本使用 这种情况只在链接里缺少锚文本文字的时候出现。示例如下 下面是有锚文本的正常链接t: <a href=”https://www.sososothemes.com/”>大胡说跨境</a> 下面的链接是缺少了锚文本标题属性:

Read More »
WordPress优化插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 更多内容…

WordPress表单插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 更多内容…

WordPress表格插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 更多内容…

WordPress优化插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 更多内容…

WordPress表单插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 更多内容…

WordPress表格插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 更多内容…

WordPress 教程

Scroll to Top
Receive the latest news

加微信并订阅我们获取《外贸单证大选》、《Wordpress建站基础》、《外贸知识图谱》等实用资料!